Behoorlijke rendementen halen met relatief weinig risico (kleine Draw-Down)
Handelen op basis van de performing Trends Indicator

De Performing Trends Indicator is een Plug-in Indicator
voor Wall Street Professional die de in- en uitstappunten
van het hieronder beschreven handelssysteem direct aangeeft.


Dit systeem is bedoeld voor beleggers die genoegen nemen met vergelijkbare rendementen als de index waarin wordt belegd, maar niet veel rendement willen zien verdwijnen tijdens een crash.  

Het principe
Aandelen zo goedkoop mogelijk kopen en ze zo duur mogelijk verkopen. Dat is de basis van dit systeem. Om van dit principe een werkend systeem te maken, moet men op een objectieve wijze kunnen bepalen wanneer het aandeel goedkoop en wanneer het duur is. Een manier om dit te bereiken is het vergelijken van het rendement van het aandeel op de lange termijn (5-10 jaar) met het rendement van hetzelfde aandeel op de korte termijn (1 jaar). Want een aandeel is "goedkoop" als het jaarlijkse rendement lager ligt dan het rendement over 10 jaar. Het korte-temijnsrendement beweegt zich dus als het ware om het lange-termijnsrendement.

Maar een fonds dat goedkoop is, is nog niet perse koopwaardig. Want een goedkoop aandeel kan nog veel goedkoper worden als het zich in een dalende trend bevindt. Het instapmoment wordt daarom bepaald door ook naar de trend op de lange termijn te kijken. Aandelen worden pas gekocht als ze "goedkoop" zijn én zich in een stijgende trend bevinden.

De in- en uitstapmomenten bepalen
Om de in- en uitstapmomenten geheel objectief te genereren wordt gebruik gemaakt van 3 indicatoren in een daggrafiek: 

·         De Performace Indicator (beschikbaar in Wall Street): 
Deze indicator berekent het rendement van het aandeel over een korte en een lange periode. De korte periode wordt ingesteld op 12 maanden, om het jaarrendement te bepalen. De berekening van het lange-termijnsrendement geschiedt vanaf 1990 (of later, maar minimaal 5 jaar). Dit rendement wordt vervolgens omgerekend naar een rendement per jaar. 

·         Gewogen Moving Average over 50 dagen (WMA(50))

·         Gewogen Moving Average over 150 dagen (WMA(150))

In het figuur hieronder is een voorbeeld hiervan te zien.

 

 

Aandelen worden gekocht als de situatie voldoet aan de volgende voorwaarden:

·         Het jaarlijkse rendement is kleiner dan het rendement over 10 jaar, of het jaarlijkse rendement is sinds de vorige sluitingstransactie onder het 10 jaars rendement geweest. 

·         WMA(50) kruist WMA(150) en geeft een koopsignaal. 

Aandelen worden weer verkocht als de situatie voldoet aan de volgende voorwaarden:

·         Het jaarlijkse rendement is groter dan het rendement over 10 jaar. 

·         WMA(50) kruist WMA(150) en geeft een verkoopsignaal. 

·         De koers meer dan 20% (t.o.v de aankoopkoers) is gezakt.

In alle andere gevallen wordt er niet gehandeld. Dit betekent dat gekochte aandelen worden gehouden, en verder geen nieuwe posities worden ingenomen.

 

Risicobeperking en money-management
Uit hetgeen dat hierboven is omschreven kan worden opgemaakt, dat aandelen niet worden verkocht als het jaarlijkse rendement kleiner is dan het rendement over 10 jaar (ongeacht de aan- en verkoopsignalen van de WMA's). Het opvolgen van dit principe loopt bijna altijd goed af, tenzij het bedrijf waar aandelen van zijn gekocht failliet gaat. In dit geval gaat vaak een groot gedeelte van de investering verloren. Om het nadelige effect van een dergelijk geval op het totaal rendement van de portefeuille te verkleinen wordt als volgt te werk gegaan:

1.      Koop alleen aandelen van een degelijke index (bijvoorbeeld AEX): 
Door alleen de aandelen van bijvoorbeeld de AEX te kopen wordt de kans op een faillissement aanzienlijk kleiner. Welke fondsen dat zijn laten we aan de AEX effectenbeurs over; wij volgen deze selectie. 

2.      De kosten van iedere aankooptransactie omvatten slechts een klein gedeelte van het totale vermogen:
In het geval dat men voor de AEX kiest, wordt dit systeem op alle aandelen van deze index toegepast. Iedere keer als er bij een van deze fondsen een aankoopsignaal ontstaat wordt eerst gekeken naar het totale vermogen van de portefeuille op dat moment. De hoeveelheid geld dat dan in deze nieuwe aankoop wordt gestoken is vervolgens afhankelijk van het aandeel van dat fonds in de AEX, vermenigvuldigd met het vermogen op dat moment. Stel bijvoorbeeld dat het vermogen vandaag 100.000 euro bedraagt, dan zou men in het geval van Abn Amro 10.000 euro moeten besteden, omdat het aandeel van Abn Amro in de AEX 10% is. De samenstelling van de AEX is te zien op www.aex.nl/aex.asp

Door op de hierboven beschreven wijze te handelen zal het gemiddelde aantal open posities voor de AEX, circa 10 fondsen bedragen. Dit betekent dat gemiddeld slechts 50% van het kapitaal wordt geďnvesteerd. Dit zal ervoor zorgen dat er altijd genoeg cash aanwezig is om slechtere perioden op te kunnen vangen.  

Praktijkvoorbeeld
Gekozen index: AEX
Startkapitaal: 25.000 euro
Als voorbeeld nemen we de situatie zoals te zien is in de grafiek hierboven:

·         2/12/98, 98 aandelen ASM Litho kopen voor 7.67 Euro. Totaalkosten: 750 euro.
Op 2 december 1998 is het jaarlijkse rendement lager dan het rendement over 10 jaar, en de WMA kruising geeft een koopsignaal. Totaal kapitaal op dat moment is 25.000 Euro, en het aandeel van ASM Litho in de AEX is 3%. Dit betekent dus dat de totale kosten van deze aankoop 750 Euro moet zijn. Om dit te realiseren worden 98 aandelen gekocht. 

·         17/05/00 worden alle aandelen ASM Litho verkocht voor 42.40 Euro.
Op 17 mei 2000 is het jaarlijkse rendement hoger dan het rendement over 10 jaar, en de WMA kruising geeft een verkoopsignaal.

Op 28/06/00 kruisen de twee MA’s en geven een aankoop signaal, maar omdat het jaarlijks rendement hoger ligt dan het rendement over 10 jaar kopen we niets.

In augustus 2000 kruisen deze MA’s nog een paar keer, maar ook nu wordt er niets gekocht omdat het jaarlijks rendement hoger ligt dan het rendement over 10 jaar.

De resultaten vanaf 1995
Het hierboven omschreven systeem is getest voor alle AEX fondsen vanaf 1995. Het  startkapitaal was 100.000 Euro en hieronder ziet u de resultaten:

 

Belangrijk is tevens om het volgende op te merken:

·         Het werkelijke rendement zal hoger liggen, omdat in deze test geen rekening is gehouden met dividenduitkeringen.

·         Het rendement zal toenemen naarmate het beginkapitaal groter wordt, omdat hiermee de transactiekosten (relatief gezien) af zullen nemen.

Tot slot wordt hieronder de resultaten van dit systeem met de AEX vergeleken.